ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

135/5 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์  0-3828-2002